Cài Đặt Danh Mục

Ngày đăng : 04/06/2018 - lần đọc:759
Bước đầu tiên để chạy được một phần mềm quản lý trước tiên ta phải khai báo một số danh mục, dưới đây là hướng dẫn khởi tạo một số danh mục cần thiết để chay phần mềm quản lý Relipos.