PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỀN
Quản lý thu | Quản lý chi | Quản lý công nợ
Giới thiệu
Giải pháp quản lý tiền Relipos đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý thu chi của hệ thống, là phân hệ quản lý cuối cùng của hệ thống quản lý.

Quản lý phiếu thu từ hệ thống bán hàng
Kết hợp với phần mềm quản lý nhà hàng, karaoke, spa... tổng hợp kết quả bán trong ngày tạo ra phiếu thu trong sổ kế toán.
Kiểm soát sai lệch giữa phân nộp tiền về phòng kế toán từ thu ngân.
Quản lý công nợ khách hàng từ hệ thống bán hàng.

Quản lý phiếu chi
Quản lý khoản mục thu chi dễ dàng tạo ra khoản mục để quản lý như: chi tiền điện, chi tiền thuê nhà.
Quản lý phiếu chi đặt cọc (đặt cọc trước khi mua hàng).
Quản lý chi công nợ theo phiếu xuất kho bán hoặc nhập kho mua hàng.

Quản lý phiếu thu
Quản lý phiếu thu cọc (đặt cọc trước khi bán hàng).
Quản lý doanh số nhân viên bán hàng.
Quản lý công nợ phải thu theo chi tiết phiếu hoặc theo tổng công nợ.

Quản lý công nợ
Ngoài những công nợ khách hàng, nhà cung cấp bán hàng hóa còn có những công nợ dịch vụ, phần mềm quản lý chi tiết công nợ theo dịch vụ.
Thống kê bảo cáo công nợ đến hạn phải trả hoặc phải thu.
Phân tích tuổi nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Số quỹ tiền mặt
Thống kê phân tích tồn quỹ bằng tiền mặt hoặc ngân hàng của từng chi nhánh, liệt kê chi tiết từng phiếu thu chi phát sinh trong khoảng thời gian lọc.
Phân tích chi tiết theo từng khoảng mục phát sinh để ngoài quản lý có thể xem xét tùy chỉnh các khoản thu của kỳ kế tiếp như: Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiện điện thoại, marketing, cp như: tiền nhàhi phí công tác...

Kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ với nhiều tiêu chí đánh giá, quản lý vốn đầu kỳ phát sinh từ hoạt động bán hàng.
Quản lý lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đưa ra cái nhìn tổng quan nhất quán để lập ra những kế hoạch thu chi cho kỳ tiếp theo cho phù hợp.
Đăng ký ngay
Chuẩn hóa quản lý kinh doanh với giải pháp Relipos ngay hôm nay !

Hotline: 1900 636 235