Bảng giá

Cơ bản
99.000VNĐ/tháng
Gói Basic
 • Hệ thống POS/POS System
 • Ứng dụng đặt món/Mobility
 • Báo cáo phân tích/Reporting and analytics
Nâng cao
199.000VNĐ/tháng
Gói Advance
 • Hệ thống POS/POS System
 • Ứng dụng đặt món/Mobility
 • Báo cáo phân tích/Reporting and analytics
 • Quản lý nhân viên/Labor management
 • Quản lý khuyến mãi và khách hàng/Grift and loyatity
Doanh nghiệp
Liên hệ
Gói Enterprise
 • Hệ thống POS/POS System
 • Ứng dụng đặt món/Mobility
 • Báo cáo phân tích/Reporting and analytics
 • Quản lý kho/Inventory management
 • Quản lý nhân viên/Labor management
 • Quản lý khuyến mãi và khách hàng/Grift and loyatity
 • Quản lý chuỗi nhà hàng/Chain store management
Chi phí setup online cho mỗi điểm là: 500.000/điểm
Chi phí setup tại nhà hàng cho mỗi điểm là: 1.500.000/điểm
Liên hệ Mua hàng
Hotline: 1900 636 235